FC2 Thu nhỏ hình ảnh

Bạn có thể thu nhỏ hình ảnh thành kích cỡ mong muốn.

Tập tin hình ảnh
*Sẽ bị xảy ra lỗi nếu kích cỡ được cài đặt lớn hơn kích cỡ của hình gốc.
*Ứng dụng được với tập tin hình ảnh tối đa là 20MB.
Tập tin được ứng dụng: JPEG/PNG/GIF
Kích cỡ thu nhỏ
px
px × px